کلیپ تصویری | گلی كه شد خزان ؛ دگر چه رنگ و بویی

گلی كه شد خزان ؛ دگر چه رنگ و بویی