کلیپ تصویری | خیزم از جا و روم در بر سلطان جهان

خیزم از جا و روم در بر سلطان جهان