کلیپ تصویری | نمک برزخم دل شیرین تر از خواب سحر گردد

نمک برزخم دل شیرین تر از خواب سحر گردد