کلیپ تصویری | زحال دلم نیست آگه کسی ، به شمشیر بابم دارم وصیت بسی

زحال دلم نیست آگه کسی ، به شمشیر بابم دارم وصیت بسی