کلیپ تصویری | اجرای قسمت گفتگوی جناب حر با حضرت امام حسین

اجرای قسمت گفتگوی جناب حر با حضرت امام حسین