کلیپ تصویری | اجرای قسمت پیش واقعه تعزیه حضرت مسلم

اجرای قسمت پیش واقعه تعزیه حضرت مسلم