کلیپ تصویری | صالحی: برخی از ویژگی ها مال خود تعزیه است

صالحی: برخی از ویژگی ها مال خود تعزیه است