کلیپ تصویری | خطبه حضرت زینب در تعزیه بازار شام - گل ختمی

خطبه حضرت زینب در تعزیه بازار شام - گل ختمی