کلیپ تصویری | نمایشگاه از غدیر تا ظهور - سردابه قمربنی هاشم (ع)

نمایشگاه از غدیر تا ظهور - سردابه قمربنی هاشم (ع)