کلیپ تصویری | صحبت سید حسن گل ختمی در مورد فضایل حضرت علی (ع)

صحبت سید حسن گل ختمی در مورد فضایل حضرت علی (ع)