کلیپ تصویری | آب دادن شمرابن ذی الجوشن به حضرت رقیه

آب دادن شمرابن ذی الجوشن به حضرت رقیه