گالری عکس | نشست نقدوبررسی تعزیه سرا ، نمایشگاه سراج تهران 1391

نشست نقدوبررسی تعزیه سرا ، نمایشگاه سراج تهران 1391

  تصاویر مراسم
  نشست نقدوبررسی تعزیه سرا ، نمایشگاه سراج تهران 1391
  نشست نقدوبررسی تعزیه سرا ، نمایشگاه سراج تهران 1391
  نشست نقدوبررسی تعزیه سرا ، نمایشگاه سراج تهران 1391
  نشست نقدوبررسی تعزیه سرا ، نمایشگاه سراج تهران 1391
  نشست نقدوبررسی تعزیه سرا ، نمایشگاه سراج تهران 1391
  نشست نقدوبررسی تعزیه سرا ، نمایشگاه سراج تهران 1391
  نشست نقدوبررسی تعزیه سرا ، نمایشگاه سراج تهران 1391
  نشست نقدوبررسی تعزیه سرا ، نمایشگاه سراج تهران 1391
  نشست نقدوبررسی تعزیه سرا ، نمایشگاه سراج تهران 1391
  نشست نقدوبررسی تعزیه سرا ، نمایشگاه سراج تهران 1391
  نشست نقدوبررسی تعزیه سرا ، نمایشگاه سراج تهران 1391
  نشست نقدوبررسی تعزیه سرا ، نمایشگاه سراج تهران 1391
  نشست نقدوبررسی تعزیه سرا ، نمایشگاه سراج تهران 1391