گالری عکس | ابوالفضل صابری مهمان افتخاری غرفه تعزیه سرا ، نمایشگاه قرآن تهران 1391

ابوالفضل صابری مهمان افتخاری غرفه تعزیه سرا ، نمایشگاه قرآن تهران 1391

  تصاویر مراسم
  ابوالفضل صابری مهمان افتخاری غرفه تعزیه سرا ، نمایشگاه قرآن تهران 1391
  ابوالفضل صابری مهمان افتخاری غرفه تعزیه سرا ، نمایشگاه قرآن تهران 1391
  ابوالفضل صابری مهمان افتخاری غرفه تعزیه سرا ، نمایشگاه قرآن تهران 1391
  ابوالفضل صابری مهمان افتخاری غرفه تعزیه سرا ، نمایشگاه قرآن تهران 1391
  ابوالفضل صابری مهمان افتخاری غرفه تعزیه سرا ، نمایشگاه قرآن تهران 1391
  ابوالفضل صابری مهمان افتخاری غرفه تعزیه سرا ، نمایشگاه قرآن تهران 1391