گالری عکس | حسن برکتی مهمان افتخاری غرفه تعزیه سرا ، نمایشگاه قرآن تهران 1391

حسن برکتی مهمان افتخاری غرفه تعزیه سرا ، نمایشگاه قرآن تهران 1391

  تصاویر مراسم
  حسن برکتی مهمان افتخاری غرفه تعزیه سرا ، نمایشگاه قرآن تهران 1391
  حسن برکتی مهمان افتخاری غرفه تعزیه سرا ، نمایشگاه قرآن تهران 1391
  حسن برکتی مهمان افتخاری غرفه تعزیه سرا ، نمایشگاه قرآن تهران 1391
  حسن برکتی مهمان افتخاری غرفه تعزیه سرا ، نمایشگاه قرآن تهران 1391
  حسن برکتی مهمان افتخاری غرفه تعزیه سرا ، نمایشگاه قرآن تهران 1391
  حسن برکتی مهمان افتخاری غرفه تعزیه سرا ، نمایشگاه قرآن تهران 1391