گالری عکس | سیدمحمدرضا امینی مهمان افتخاری غرفه تعزیه سرا ، نمایشگاه قرآن تهران 1391

سیدمحمدرضا امینی مهمان افتخاری غرفه تعزیه سرا ، نمایشگاه قرآن تهران 1391

  تصاویر مراسم
  سیدمحمدرضا امینی مهمان افتخاری غرفه تعزیه سرا ، نمایشگاه قرآن تهران 1391
  سیدمحمدرضا امینی مهمان افتخاری غرفه تعزیه سرا ، نمایشگاه قرآن تهران 1391
  سیدمحمدرضا امینی مهمان افتخاری غرفه تعزیه سرا ، نمایشگاه قرآن تهران 1391
  سیدمحمدرضا امینی مهمان افتخاری غرفه تعزیه سرا ، نمایشگاه قرآن تهران 1391
  سیدمحمدرضا امینی مهمان افتخاری غرفه تعزیه سرا ، نمایشگاه قرآن تهران 1391
  سیدمحمدرضا امینی مهمان افتخاری غرفه تعزیه سرا ، نمایشگاه قرآن تهران 1391
  سیدمحمدرضا امینی مهمان افتخاری غرفه تعزیه سرا ، نمایشگاه قرآن تهران 1391