گالری عکس | نمایشگاه ازغدیر تا ظهور ، نوش آباد 1390

نمایشگاه ازغدیر تا ظهور ، نوش آباد 1390

  تصاویر مراسم
  نمایشگاه ازغدیر تا ظهور ، نوش آباد 1390
  نمایشگاه ازغدیر تا ظهور ، نوش آباد 1390
  نمایشگاه ازغدیر تا ظهور ، نوش آباد 1390
  نمایشگاه ازغدیر تا ظهور ، نوش آباد 1390
  نمایشگاه ازغدیر تا ظهور ، نوش آباد 1390