گالری عکس | تعزیه طفلان مسلم ، رزجرد 1390

تعزیه طفلان مسلم ، رزجرد 1390

  تصاویر مراسم
   تعزیه طفلان مسلم ، رزجرد 1390
   تعزیه طفلان مسلم ، رزجرد 1390
   تعزیه طفلان مسلم ، رزجرد 1390
   تعزیه طفلان مسلم ، رزجرد 1390
   تعزیه طفلان مسلم ، رزجرد 1390
   تعزیه طفلان مسلم ، رزجرد 1390
   تعزیه طفلان مسلم ، رزجرد 1390