گالری عکس | تعزیه حضرت زهرا(ع) ، رزجرد 1390

تعزیه حضرت زهرا(ع) ، رزجرد 1390

  تصاویر مراسم
   تعزیه حضرت زهرا(ع) ، رزجرد 1390
   تعزیه حضرت زهرا(ع) ، رزجرد 1390
   تعزیه حضرت زهرا(ع) ، رزجرد 1390
   تعزیه حضرت زهرا(ع) ، رزجرد 1390
   تعزیه حضرت زهرا(ع) ، رزجرد 1390
   تعزیه حضرت زهرا(ع) ، رزجرد 1390