گالری عکس | تعزیه حضرت قاسم(ع) ، رزجرد 1390

تعزیه حضرت قاسم(ع) ، رزجرد 1390

    تصاویر مراسم
     تعزیه حضرت قاسم(ع) ، رزجرد 1390
     تعزیه حضرت قاسم(ع) ، رزجرد 1390
     تعزیه حضرت قاسم(ع) ، رزجرد 1390
     تعزیه حضرت قاسم(ع) ، رزجرد 1390