گالری عکس | تعزیه امام رضا(ع) ، رزجرد 1390

تعزیه امام رضا(ع) ، رزجرد 1390

    تصاویر مراسم
     تعزیه امام رضا(ع) ، رزجرد 1390
     تعزیه امام رضا(ع) ، رزجرد 1390