گالری عکس | تعزیه امام حسین(ع) ، رزجرد 1390

تعزیه امام حسین(ع) ، رزجرد 1390

  تصاویر مراسم
   تعزیه امام حسین(ع) ، رزجرد 1390
   تعزیه امام حسین(ع) ، رزجرد 1390
   تعزیه امام حسین(ع) ، رزجرد 1390
   تعزیه امام حسین(ع) ، رزجرد 1390
   تعزیه امام حسین(ع) ، رزجرد 1390
   تعزیه امام حسین(ع) ، رزجرد 1390
   تعزیه امام حسین(ع) ، رزجرد 1390
   تعزیه امام حسین(ع) ، رزجرد 1390