گالری عکس | تعزیه حضرت علی اکبر(ع) ، رزجرد 1390

تعزیه حضرت علی اکبر(ع) ، رزجرد 1390

    تصاویر مراسم
     تعزیه حضرت علی اکبر(ع) ، رزجرد 1390
     تعزیه حضرت علی اکبر(ع) ، رزجرد 1390
     تعزیه حضرت علی اکبر(ع) ، رزجرد 1390
     تعزیه حضرت علی اکبر(ع) ، رزجرد 1390