گالری عکس | تعزیه حضرت عباس(ع) ، رزجرد 1390

تعزیه حضرت عباس(ع) ، رزجرد 1390

    تصاویر مراسم
     تعزیه حضرت عباس(ع) ، رزجرد 1390
     تعزیه حضرت عباس(ع) ، رزجرد 1390
     تعزیه حضرت عباس(ع) ، رزجرد 1390
     تعزیه حضرت عباس(ع) ، رزجرد 1390