گالری عکس | تعزیه جناب حر ، جمکران دهه ششم محرم 1390

تعزیه جناب حر ، جمکران دهه ششم محرم 1390

    تصاویر مراسم
     تعزیه جناب حر ، جمکران دهه ششم محرم 1390
     تعزیه جناب حر ، جمکران دهه ششم محرم 1390
     تعزیه جناب حر ، جمکران دهه ششم محرم 1390