گالری عکس | تعزیه جناب حر ، جمکران دهه پنجم محرم 1390

تعزیه جناب حر ، جمکران دهه پنجم محرم 1390

  تصاویر مراسم
  تعزیه جناب حر ، جمکران دهه پنجم محرم 1390
  تعزیه جناب حر ، جمکران دهه پنجم محرم 1390
  تعزیه جناب حر ، جمکران دهه پنجم محرم 1390
  تعزیه جناب حر ، جمکران دهه پنجم محرم 1390
  تعزیه جناب حر ، جمکران دهه پنجم محرم 1390
  تعزیه جناب حر ، جمکران دهه پنجم محرم 1390
  تعزیه جناب حر ، جمکران دهه پنجم محرم 1390
  تعزیه جناب حر ، جمکران دهه پنجم محرم 1390