گالری عکس | تعزیه طفلان مسلم ، پنج امام زاده جمکران 1390

تعزیه طفلان مسلم ، پنج امام زاده جمکران 1390

  تصاویر مراسم
  تعزیه طفلان مسلم ، پنج امام زاده جمکران 1390
  تعزیه طفلان مسلم ، پنج امام زاده جمکران 1390
  تعزیه طفلان مسلم ، پنج امام زاده جمکران 1390
  تعزیه طفلان مسلم ، پنج امام زاده جمکران 1390
  تعزیه طفلان مسلم ، پنج امام زاده جمکران 1390
  تعزیه طفلان مسلم ، پنج امام زاده جمکران 1390