گالری عکس | تعزیه جناب حر ، پنج امام زاده جمکران 1390

تعزیه جناب حر ، پنج امام زاده جمکران 1390

  تصاویر مراسم
  تعزیه جناب حر ، پنج امام زاده جمکران 1390
  تعزیه جناب حر ، پنج امام زاده جمکران 1390
  تعزیه جناب حر ، پنج امام زاده جمکران 1390
  تعزیه جناب حر ، پنج امام زاده جمکران 1390
  تعزیه جناب حر ، پنج امام زاده جمکران 1390
  تعزیه جناب حر ، پنج امام زاده جمکران 1390
  تعزیه جناب حر ، پنج امام زاده جمکران 1390
  تعزیه جناب حر ، پنج امام زاده جمکران 1390
  تعزیه جناب حر ، پنج امام زاده جمکران 1390