گالری عکس | تعزیه حضرت زهرا(س) ، پنج امام زاده جمکران 1390

تعزیه حضرت زهرا(س) ، پنج امام زاده جمکران 1390

  تصاویر مراسم
  تعزیه حضرت زهرا(س) ، پنج امام زاده جمکران 1390
  تعزیه حضرت زهرا(س) ، پنج امام زاده جمکران 1390
  تعزیه حضرت زهرا(س) ، پنج امام زاده جمکران 1390
  تعزیه حضرت زهرا(س) ، پنج امام زاده جمکران 1390
  تعزیه حضرت زهرا(س) ، پنج امام زاده جمکران 1390
  تعزیه حضرت زهرا(س) ، پنج امام زاده جمکران 1390
  تعزیه حضرت زهرا(س) ، پنج امام زاده جمکران 1390
  تعزیه حضرت زهرا(س) ، پنج امام زاده جمکران 1390
  تعزیه حضرت زهرا(س) ، پنج امام زاده جمکران 1390
  تعزیه حضرت زهرا(س) ، پنج امام زاده جمکران 1390