گالری عکس | تعزیه حضرت قاسم(ع) ، پنج امام زاده جمکران 1390

تعزیه حضرت قاسم(ع) ، پنج امام زاده جمکران 1390

  تصاویر مراسم
  تعزیه حضرت قاسم(ع) ، پنج امام زاده جمکران 1390
  تعزیه حضرت قاسم(ع) ، پنج امام زاده جمکران 1390
  تعزیه حضرت قاسم(ع) ، پنج امام زاده جمکران 1390
  تعزیه حضرت قاسم(ع) ، پنج امام زاده جمکران 1390
  تعزیه حضرت قاسم(ع) ، پنج امام زاده جمکران 1390