گالری عکس | تعزیه حضرت عباس(ع) ، پنج امام زاده جمکران 1390

تعزیه حضرت عباس(ع) ، پنج امام زاده جمکران 1390

  تصاویر مراسم
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، پنج امام زاده جمکران 1390
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، پنج امام زاده جمکران 1390
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، پنج امام زاده جمکران 1390
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، پنج امام زاده جمکران 1390
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، پنج امام زاده جمکران 1390
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، پنج امام زاده جمکران 1390
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، پنج امام زاده جمکران 1390
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، پنج امام زاده جمکران 1390
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، پنج امام زاده جمکران 1390
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، پنج امام زاده جمکران 1390