گالری عکس | تعزیه طفلان مسلم ، حسینیه باب الحوائج کرج 1391

تعزیه طفلان مسلم ، حسینیه باب الحوائج کرج 1391

  تصاویر مراسم
  تعزیه طفلان مسلم ، حسینیه باب الحوائج کرج 1391
  تعزیه طفلان مسلم ، حسینیه باب الحوائج کرج 1391
  تعزیه طفلان مسلم ، حسینیه باب الحوائج کرج 1391
  تعزیه طفلان مسلم ، حسینیه باب الحوائج کرج 1391
  تعزیه طفلان مسلم ، حسینیه باب الحوائج کرج 1391
  تعزیه طفلان مسلم ، حسینیه باب الحوائج کرج 1391
  تعزیه طفلان مسلم ، حسینیه باب الحوائج کرج 1391
  تعزیه طفلان مسلم ، حسینیه باب الحوائج کرج 1391
  تعزیه طفلان مسلم ، حسینیه باب الحوائج کرج 1391
  تعزیه طفلان مسلم ، حسینیه باب الحوائج کرج 1391