گالری عکس | تعزیه امام حسین(ع) ، حسینیه باب الحوائج کرج 1391

تعزیه امام حسین(ع) ، حسینیه باب الحوائج کرج 1391

  تصاویر مراسم
  تعزیه امام حسین(ع) ، حسینیه باب الحوائج کرج 1391
  تعزیه امام حسین(ع) ، حسینیه باب الحوائج کرج 1391
  تعزیه امام حسین(ع) ، حسینیه باب الحوائج کرج 1391
  تعزیه امام حسین(ع) ، حسینیه باب الحوائج کرج 1391
  تعزیه امام حسین(ع) ، حسینیه باب الحوائج کرج 1391
  تعزیه امام حسین(ع) ، حسینیه باب الحوائج کرج 1391
  تعزیه امام حسین(ع) ، حسینیه باب الحوائج کرج 1391
  تعزیه امام حسین(ع) ، حسینیه باب الحوائج کرج 1391
  تعزیه امام حسین(ع) ، حسینیه باب الحوائج کرج 1391
  تعزیه امام حسین(ع) ، حسینیه باب الحوائج کرج 1391
  تعزیه امام حسین(ع) ، حسینیه باب الحوائج کرج 1391
  تعزیه امام حسین(ع) ، حسینیه باب الحوائج کرج 1391