گالری عکس | تعزیه حضرت عباس(ع) ، حسینیه باب الحوائج کرج 1391

تعزیه حضرت عباس(ع) ، حسینیه باب الحوائج کرج 1391

  تصاویر مراسم
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، حسینیه باب الحوائج کرج 1391
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، حسینیه باب الحوائج کرج 1391
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، حسینیه باب الحوائج کرج 1391
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، حسینیه باب الحوائج کرج 1391
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، حسینیه باب الحوائج کرج 1391
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، حسینیه باب الحوائج کرج 1391
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، حسینیه باب الحوائج کرج 1391
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، حسینیه باب الحوائج کرج 1391
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، حسینیه باب الحوائج کرج 1391