گالری عکس | تعزیه طفلان مسلم ، حسینیه مرکزی نطنز 1389

تعزیه طفلان مسلم ، حسینیه مرکزی نطنز 1389

  تصاویر مراسم
  تعزیه طفلان مسلم ، حسینیه مرکزی نطنز 1389
  تعزیه طفلان مسلم ، حسینیه مرکزی نطنز 1389
  تعزیه طفلان مسلم ، حسینیه مرکزی نطنز 1389
  تعزیه طفلان مسلم ، حسینیه مرکزی نطنز 1389
  تعزیه طفلان مسلم ، حسینیه مرکزی نطنز 1389
  تعزیه طفلان مسلم ، حسینیه مرکزی نطنز 1389
  تعزیه طفلان مسلم ، حسینیه مرکزی نطنز 1389
  تعزیه طفلان مسلم ، حسینیه مرکزی نطنز 1389
  تعزیه طفلان مسلم ، حسینیه مرکزی نطنز 1389
  تعزیه طفلان مسلم ، حسینیه مرکزی نطنز 1389
  تعزیه طفلان مسلم ، حسینیه مرکزی نطنز 1389
  تعزیه طفلان مسلم ، حسینیه مرکزی نطنز 1389
  تعزیه طفلان مسلم ، حسینیه مرکزی نطنز 1389