گالری عکس | تعزیه شاهچراغ ، حسینیه مرکزی نطنز 1392

تعزیه شاهچراغ ، حسینیه مرکزی نطنز 1392

  تصاویر مراسم
  تعزیه شاهچراغ ، حسینیه مرکزی نطنز 1392
  تعزیه شاهچراغ ، حسینیه مرکزی نطنز 1392
  تعزیه شاهچراغ ، حسینیه مرکزی نطنز 1392
  تعزیه شاهچراغ ، حسینیه مرکزی نطنز 1392
  تعزیه شاهچراغ ، حسینیه مرکزی نطنز 1392
  تعزیه شاهچراغ ، حسینیه مرکزی نطنز 1392