گالری عکس | تعزیه حضرت مسلم(ع) ، حسینیه مرکزی نطنز 1393

تعزیه حضرت مسلم(ع) ، حسینیه مرکزی نطنز 1393

  تصاویر مراسم
  تعزیه حضرت مسلم(ع) ، حسینیه مرکزی نطنز 1393
  تعزیه حضرت مسلم(ع) ، حسینیه مرکزی نطنز 1393
  تعزیه حضرت مسلم(ع) ، حسینیه مرکزی نطنز 1393
  تعزیه حضرت مسلم(ع) ، حسینیه مرکزی نطنز 1393
  تعزیه حضرت مسلم(ع) ، حسینیه مرکزی نطنز 1393
  تعزیه حضرت مسلم(ع) ، حسینیه مرکزی نطنز 1393
  تعزیه حضرت مسلم(ع) ، حسینیه مرکزی نطنز 1393
  تعزیه حضرت مسلم(ع) ، حسینیه مرکزی نطنز 1393
  تعزیه حضرت مسلم(ع) ، حسینیه مرکزی نطنز 1393
  تعزیه حضرت مسلم(ع) ، حسینیه مرکزی نطنز 1393