گالری عکس | تعزیه طفلان مسلم ، افوشته نطنز 1391

تعزیه طفلان مسلم ، افوشته نطنز 1391

  تصاویر مراسم
   تعزیه طفلان مسلم ، افوشته نطنز 1391
   تعزیه طفلان مسلم ، افوشته نطنز 1391
   تعزیه طفلان مسلم ، افوشته نطنز 1391
   تعزیه طفلان مسلم ، افوشته نطنز 1391
   تعزیه طفلان مسلم ، افوشته نطنز 1391
   تعزیه طفلان مسلم ، افوشته نطنز 1391
   تعزیه طفلان مسلم ، افوشته نطنز 1391
   تعزیه طفلان مسلم ، افوشته نطنز 1391
   تعزیه طفلان مسلم ، افوشته نطنز 1391
   تعزیه طفلان مسلم ، افوشته نطنز 1391