گالری عکس | تعزیه شاهچراغ ، افوشته نطنز 1391

تعزیه شاهچراغ ، افوشته نطنز 1391

  تصاویر مراسم
   تعزیه شاهچراغ ، افوشته نطنز 1391
   تعزیه شاهچراغ ، افوشته نطنز 1391
   تعزیه شاهچراغ ، افوشته نطنز 1391
   تعزیه شاهچراغ ، افوشته نطنز 1391
   تعزیه شاهچراغ ، افوشته نطنز 1391
   تعزیه شاهچراغ ، افوشته نطنز 1391
   تعزیه شاهچراغ ، افوشته نطنز 1391
   تعزیه شاهچراغ ، افوشته نطنز 1391