گالری عکس | تعزیه حضرت زهرا(س) ، افوشته نطنز 1390

تعزیه حضرت زهرا(س) ، افوشته نطنز 1390

  تصاویر مراسم
   تعزیه حضرت زهرا(س) ، افوشته نطنز 1390
   تعزیه حضرت زهرا(س) ، افوشته نطنز 1390
   تعزیه حضرت زهرا(س) ، افوشته نطنز 1390
   تعزیه حضرت زهرا(س) ، افوشته نطنز 1390
   تعزیه حضرت زهرا(س) ، افوشته نطنز 1390
   تعزیه حضرت زهرا(س) ، افوشته نطنز 1390