گالری عکس | تعزیه حضرت عباس(ع) ، افوشته نطنز 1389

تعزیه حضرت عباس(ع) ، افوشته نطنز 1389

  تصاویر مراسم
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، افوشته نطنز 1389
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، افوشته نطنز 1389
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، افوشته نطنز 1389
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، افوشته نطنز 1389
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، افوشته نطنز 1389
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، افوشته نطنز 1389
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، افوشته نطنز 1389
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، افوشته نطنز 1389
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، افوشته نطنز 1389
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، افوشته نطنز 1389
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، افوشته نطنز 1389
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، افوشته نطنز 1389
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، افوشته نطنز 1389
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، افوشته نطنز 1389
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، افوشته نطنز 1389
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، افوشته نطنز 1389
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، افوشته نطنز 1389
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، افوشته نطنز 1389