گالری عکس | تعزیه حضرت علی اکبر(ع) ، قودجان 1387

تعزیه حضرت علی اکبر(ع) ، قودجان 1387

  تصاویر مراسم
  تعزیه حضرت علی اکبر(ع) ، قودجان 1387
  تعزیه حضرت علی اکبر(ع) ، قودجان 1387
  تعزیه حضرت علی اکبر(ع) ، قودجان 1387
  تعزیه حضرت علی اکبر(ع) ، قودجان 1387
  تعزیه حضرت علی اکبر(ع) ، قودجان 1387
  تعزیه حضرت علی اکبر(ع) ، قودجان 1387
  تعزیه حضرت علی اکبر(ع) ، قودجان 1387
  تعزیه حضرت علی اکبر(ع) ، قودجان 1387
  تعزیه حضرت علی اکبر(ع) ، قودجان 1387
  تعزیه حضرت علی اکبر(ع) ، قودجان 1387
  تعزیه حضرت علی اکبر(ع) ، قودجان 1387
  تعزیه حضرت علی اکبر(ع) ، قودجان 1387
  تعزیه حضرت علی اکبر(ع) ، قودجان 1387
  تعزیه حضرت علی اکبر(ع) ، قودجان 1387
  تعزیه حضرت علی اکبر(ع) ، قودجان 1387
  تعزیه حضرت علی اکبر(ع) ، قودجان 1387