گالری عکس | تعزیه طفلان مسلم ، قودجان 1387

تعزیه طفلان مسلم ، قودجان 1387

  تصاویر مراسم
  تعزیه طفلان مسلم ، قودجان 1387
  تعزیه طفلان مسلم ، قودجان 1387
  تعزیه طفلان مسلم ، قودجان 1387
  تعزیه طفلان مسلم ، قودجان 1387
  تعزیه طفلان مسلم ، قودجان 1387
  تعزیه طفلان مسلم ، قودجان 1387
  تعزیه طفلان مسلم ، قودجان 1387
  تعزیه طفلان مسلم ، قودجان 1387
  تعزیه طفلان مسلم ، قودجان 1387
  تعزیه طفلان مسلم ، قودجان 1387
  تعزیه طفلان مسلم ، قودجان 1387