گالری عکس | تعزیه شاهچراغ ، قودجان 1387

تعزیه شاهچراغ ، قودجان 1387

  تصاویر مراسم
  تعزیه شاهچراغ ، قودجان 1387
  تعزیه شاهچراغ ، قودجان 1387
  تعزیه شاهچراغ ، قودجان 1387
  تعزیه شاهچراغ ، قودجان 1387
  تعزیه شاهچراغ ، قودجان 1387
  تعزیه شاهچراغ ، قودجان 1387
  تعزیه شاهچراغ ، قودجان 1387