گالری عکس | تعزیه پادشاهی یوسف ، قودجان 1387

تعزیه پادشاهی یوسف ، قودجان 1387

  تصاویر مراسم
  تعزیه پادشاهی یوسف ، قودجان 1387
  تعزیه پادشاهی یوسف ، قودجان 1387
  تعزیه پادشاهی یوسف ، قودجان 1387
  تعزیه پادشاهی یوسف ، قودجان 1387
  تعزیه پادشاهی یوسف ، قودجان 1387
  تعزیه پادشاهی یوسف ، قودجان 1387
  تعزیه پادشاهی یوسف ، قودجان 1387
  تعزیه پادشاهی یوسف ، قودجان 1387