گالری عکس | تعزیه به چاه انداختن یوسف ، قودجان 1387

تعزیه به چاه انداختن یوسف ، قودجان 1387

  تصاویر مراسم
  تعزیه به چاه انداختن یوسف ، قودجان 1387
  تعزیه به چاه انداختن یوسف ، قودجان 1387
  تعزیه به چاه انداختن یوسف ، قودجان 1387
  تعزیه به چاه انداختن یوسف ، قودجان 1387
  تعزیه به چاه انداختن یوسف ، قودجان 1387