گالری عکس | تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1387

تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1387

  تصاویر مراسم
  تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1387
  تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1387
  تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1387
  تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1387
  تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1387
  تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1387
  تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1387
  تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1387
  تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1387
  تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1387
  تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1387
  تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1387
  تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1387
  تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1387
  تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1387
  تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1387
  تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1387
  تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1387
  تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1387
  تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1387