گالری عکس | تعزیه امام علی(ع) ، قودجان 1387

تعزیه امام علی(ع) ، قودجان 1387

  تصاویر مراسم
  تعزیه امام علی(ع) ، قودجان 1387
  تعزیه امام علی(ع) ، قودجان 1387
  تعزیه امام علی(ع) ، قودجان 1387
  تعزیه امام علی(ع) ، قودجان 1387
  تعزیه امام علی(ع) ، قودجان 1387
  تعزیه امام علی(ع) ، قودجان 1387
  تعزیه امام علی(ع) ، قودجان 1387
  تعزیه امام علی(ع) ، قودجان 1387
  تعزیه امام علی(ع) ، قودجان 1387