گالری عکس | تعزیه امام علی(ع) ، قودجان 1387

تعزیه امام علی(ع) ، قودجان 1387

    تصاویر مراسم
    تعزیه امام علی(ع)  ، قودجان 1387
    تعزیه امام علی(ع)  ، قودجان 1387
    تعزیه امام علی(ع)  ، قودجان 1387
    تعزیه امام علی(ع)  ، قودجان 1387
    تعزیه امام علی(ع)  ، قودجان 1387
    تعزیه امام علی(ع)  ، قودجان 1387
    تعزیه امام علی(ع)  ، قودجان 1387
    تعزیه امام علی(ع)  ، قودجان 1387
    تعزیه امام علی(ع)  ، قودجان 1387