گالری عکس | تعزیه بازارشام ، قودجان 1388

تعزیه بازارشام ، قودجان 1388

  تصاویر مراسم
  تعزیه بازارشام ، قودجان 1388
  تعزیه بازارشام ، قودجان 1388
  تعزیه بازارشام ، قودجان 1388
  تعزیه بازارشام ، قودجان 1388
  تعزیه بازارشام ، قودجان 1388
  تعزیه بازارشام ، قودجان 1388
  تعزیه بازارشام ، قودجان 1388
  تعزیه بازارشام ، قودجان 1388
  تعزیه بازارشام ، قودجان 1388
  تعزیه بازارشام ، قودجان 1388
  تعزیه بازارشام ، قودجان 1388
  تعزیه بازارشام ، قودجان 1388
  تعزیه بازارشام ، قودجان 1388
  تعزیه بازارشام ، قودجان 1388
  تعزیه بازارشام ، قودجان 1388
  تعزیه بازارشام ، قودجان 1388
  تعزیه بازارشام ، قودجان 1388
  تعزیه بازارشام ، قودجان 1388
  تعزیه بازارشام ، قودجان 1388