گالری عکس | تعزیه امام حسن (ع) ، قودجان 1388

تعزیه امام حسن (ع) ، قودجان 1388

  تصاویر مراسم
  تعزیه امام حسن (ع) ، قودجان 1388
  تعزیه امام حسن (ع) ، قودجان 1388
  تعزیه امام حسن (ع) ، قودجان 1388
  تعزیه امام حسن (ع) ، قودجان 1388
  تعزیه امام حسن (ع) ، قودجان 1388
  تعزیه امام حسن (ع) ، قودجان 1388
  تعزیه امام حسن (ع) ، قودجان 1388
  تعزیه امام حسن (ع) ، قودجان 1388
  تعزیه امام حسن (ع) ، قودجان 1388
  تعزیه امام حسن (ع) ، قودجان 1388
  تعزیه امام حسن (ع) ، قودجان 1388
  تعزیه امام حسن (ع) ، قودجان 1388