گالری عکس | تعزیه حضرت زهرا(ع) ، قودجان 1388

تعزیه حضرت زهرا(ع) ، قودجان 1388

  تصاویر مراسم
  تعزیه حضرت زهرا(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت زهرا(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت زهرا(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت زهرا(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت زهرا(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت زهرا(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت زهرا(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت زهرا(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت زهرا(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت زهرا(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت زهرا(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت زهرا(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت زهرا(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت زهرا(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت زهرا(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت زهرا(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت زهرا(ع) ، قودجان 1388